Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده

Founder and President of Confederation ,Federation ,Organization and Company of WorldSports Records(IMARO)

Grand Master Doctor Hamid Gholizadeh

hamid gholizadeh

 

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

biography hamid gholi zadeh

ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺪد                               

 

ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺮﻧﺪ ﻣﺴﺘﺮ دکتر ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده

نام :ﺣﻤﻴﺪ
نام خانوادگی :ﻗﻠﻲ زاده
تاریخ ﺘﻮﻟﺪ: ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه 1360 (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي)
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ: 0321731761
محل تولد: اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج

 

 

ﺷﺮوع ورزش ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ي ﺗﻜﻮاﻧﺪو و ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ از ﺳﺎل 1364 1
از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺑﺴﻴﺞ رزﻣﻲ ﻛﺎران ذواﻟﻔﻘﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 1378 2
داراي دﻛﺘﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 99 3
      ژاﭘﻦ     GSPSFCWS  دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ 4
دﻛﺘﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ (ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي) ﺳﺎل 92 5
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار رﻛﻮردزﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در ﺳﺎل 1380 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج 6
پ 22سال مدرس نهادهاي بسيج ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، ارتش جمهوري اسلامي ايران و تربيت بدني ستاد كل نيروهاي مسلح 7
از ﺳﺎل 2005 (( 10 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ( IMARO  بنيانگذار و رياست شركت بين المللي (سازمان جهاني خصوصي ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو

در جهان بصورت كاملا رايگان از سطح استان ، كشور ، قاره و جهان ركوردها را ثبت مي نماييم تا بتوانيم روزي ارز و توريست را وارد ايران كنيم و اقتصاد

((ورزشي ايران را توانمندتر از گذشته نماييم

8
داراي ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ورزﺷﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻳﺮان ﭘﺮ ﺗﻤﺪن و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ 9
(  IMARO‐AMARO‐GAMARO‐ و ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدان ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ) ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 10
بنيانگذار و رياست شركت بين المللي مشاهير ورزشي صلح 11
بيش از 600 دوره شركت در مسابقات قهرماني كشور در رشته هاي مختلف و عنوان هاي مختلف 12
داراي تقديرنامه ويژه از فرمانده سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 13
همكاري در آموزش پليس ديپلماتيك ناجا 14
همكاري در آموزش بسيج ادارات و كارخانجات كشور 15
همكاري در آموزش بسيج مالك اشتر 16
همكاري در آموزش موسسات آموزش عالي وزارت دفاع صنايع هوايي قدس 17
همكاري در آموزش پرسنل سازمان امور زندان ها 18
همكاري در آموزش سپاه محمد رسول الله (ص) 19
همكاري در آموزش لشگر سيد الشهدا (ع) 20
 همكاري در آموزش فرماندهي يگانهاي ويژه پاسداران ناجا 21
همكاري در آموزش بسيج نهاد رياست جمهوري 22
همكاري در آموزش دانشگاه افسري امام علي (ع) 23
همكاري در آموزش دانشگاه پليس امين 24
همكاري در آموزش دانشگاه امام حسين (ع) 25
همكاري در آموزش سپاه ولي امر (ع) 26
دارنده بيش از دو هزار تقديرنامه داخلي و برون مرزي 27
داراي تقدير نامه از امير پيمبري 28
. داراي تقدير نامه از امير فولادي 29
عضو شوراي عالي سياستگذاري تربيت بدني بسيج دانشجويي از سال 1387 30
معاون هماهنگي كميسيون ورزش جمعيت جوانان انقلاب سال 1390 31
عضو شوراي عالي هيأت رئيسه و مشاور عالي ائتلاف بزرگ بين المللي سياسي ، ورزشي و پهلوانان قويترين مردان سپنتا 32
داراي لوح تقدير ويژه از فرماندهي يگانهاي ويژه لرستان 33
سرپرست روابط امور بين الملل انجمن ذوالفقار 34
عضو شوراي عالي سياست گذاري كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و بهداشت خانواده 35
سرپرست هفته نامه سراسري ماهين در استان البرز شهرستان كرج 36
دبير برگزاري هفتمين دوره كاپ آزاد تهران يادواره شهداي مدافع حرم سازمان بين المللي چي وان سال 94 37
نماينده و مربي مركز آموزش علوم تخصصي امام جعفر صادق ائتلاف تشكل هاي مردمي كشور 92 38
مشاور عالي دكتر نيك طالع (دانشمند پزشكي استان خراسان رضوي) 39
عضو شوراي عالي سياست گذاري ورزشي جمعيت دفاع از ملت فلسطين 40
عضويت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي سال 1400 41
عضو شوراي عالي سياست گذاري معاونت تربيت بدني بسيج وزارت خانه ها و ادارات سال 90 42
 (دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﻫﺨﺪا) FISU داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان و 43
نماينده گروه ورزشكاران ملل متحد و اتحاديه در ستاد نيروهاي مسلح و وزارت خانه ها و ادارات كل كشور با مجوز رسمي وزارت ورزش و جوانان سال 91 44
داراي تنديس تقدير از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 45
داراي لوح (كاشي) اهدايي تصوير سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني از رياست روحانيون ستاد كل نيروهاي مسلح (حجت الاسلام تبريزي) 46
داراي نشان طلايي تقدير از مسابقات دهه فجر بصورت نمادين و يادگاري سال 5 47
داراي بشقاب نقره اي تقدير از طرف رياست روابط عمومي ورزش بانك ملي ايران 48
داراي بشقاب نقره اي تقدير از طرف رياست روابط عمومي ورزش بانك صادرات ايران 49
ﻟﻮح ﺗﻨﺪﻳﺲ وﻳﮋه از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي اﻣﺎم ﻋﻠﻲ (ع) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻤﺎرو 50
داراي تنديس طلايي از وزارت دفاع و پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح سال 93 51
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 92 52
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪاي ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2015 53
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 96 ﺗﺎ 99 54
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 98 55
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ، ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ (ص) ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ در ﺳﺎل 1388 56
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 90 57
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ رزﻣﻲ ﻛﺎران اﻳﺮان ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 97 و 98 58
ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺞ رزﻣﻲﻛﺎران از ﺳﺎل 89 59
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﻛﻮردزﻧﻲ اﻳﺮان (ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺗﻬﺮان) ﺳﺎل 92 60
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه دﻳﺪار ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻛﻴﻮﺷﻮ ﺳﻠﻒ دﻳﻔﻨﺲ اﻳﺮان 61
ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ورزش اﻳﺮان ﺳﺎل 87 62
ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان – ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺳﺎل 97 63
ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺮوﻫﺎن ﻫﺎي اﻣﺎم ﻋﻠﻲ(ع) ﭘﺎدﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ (ﻋﺞ) ﺳﺎل 94 64
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮدي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎن دوره ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎزدﻫﻢ ، ﺳﻴﺪ اﺻﻐﺮ آزوره 65
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 90 66
 رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد ورزﺷﻜﺎران اﻗﻮام و ﻋﺸﺎﻳﺮ و اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 1400 67
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري در ورزش ، ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان 68
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺪرس ﻟﺸﮕﺮ 10 ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا(ع) 69
دو ﺳﺎل ﻣﺪرس ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﻛﻨﺎر ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺎت 70
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺳﺎل 88 71
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﺑﺮادر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﺑﻪ آﻳﺖ اﷲ رﺿﻮاﻧﻲ ﺳﺎل 90 72
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﻗﺸﺎر ﺳﺘﺎد ﻫﻤﻴﺎران اﻧﻘﻼب ﺳﺎل 1400 73
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺳﻼﻣﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 74
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻨﺎب دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ در ﺳﺎل 1400 75
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ) 76
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ورزﺷﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 77
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻮراي ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺎﺷﺎن 78
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺟﻨﺎب ﻗﺎﺿﻲ زاده ﻫﺎﺷﻤﻲ در ﺳﺎل 1400 79
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺣﻮزه ﺑﺴﻴﺞ 419 ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺳﺎل 99 80
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺴﻴﺞ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ 81
دﺑﻴﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ورزش ﻛﺸﻮر در ﺳﺘﺎد دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﺳﺎل 1400 82
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 83
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎل 90 84
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﺨﺎص ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 85
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 97 ﺑﻄﻮر داﺋﻢ 86
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤﻲ 87
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺘﺎد ورزﺷﻲ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﺳﺎل 96 88
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﮕﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﺎﺟﺎ و رﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮوﮔﺎن 89
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 91 90
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ (دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ) 91
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻢ زاده ﻫﺮﻳﺴﻲ ﺳﺎل 97 92
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ (ﺳﺮﺗﻴﭗ 2 ﭘﺎﺳﺪار ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻴﺮ) 93
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻴﭗ دوم ﻋﺎﺷﻮرا (ﺟﻨﺎب ﻋﺒﺎس رﻧﺠﻲ) 94
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ 95
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ (ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻤﺪاﻧﻲ) 96
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر (ﺳﺘﺎد اﻓﻖ ، دﻛﺘﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف) ﺳﺎل 92 97
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش 02 ﻧﺰاﺟﺎ 98
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه در اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺿﺎﺑﻄﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 87 99
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ووﺷﻮ ﺑﺴﻴﺞ ادارات و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل 91 100
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﺳﺎل 87 101
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺎل 90 102
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش و ﻫﻨﺮ ﺳﺘﺎد ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﻛﺸﻮر ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 92 103
ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﺷﺎﺧﻪ ورزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 104
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻤﺎﻳﺶ رزﻣﻲﻛﺎران ذواﻟﻔﻘﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺿﺎﺑﻄﻲ ﺳﺎل 87 105
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91 106
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ورزش زرﻫﻲ ﺳﺎل 70 107
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮﺿﺪﺧﺖ ، ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﻳﺎران ﺳﺎل 92 108
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮي و ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ، ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 92 109
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش و ﻫﻨﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮان ﺳﺘﺎد ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ 110
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان 111
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ووﻳﻨﺎم در ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 89 112
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺰ ، ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ﺗﻬﺮان 113
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در اﺋﺘﻼف ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎل 91 114
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ووﺷﻮ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 91 115
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن رزﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان ﺳﺎل 87 116
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻮزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ (ع) ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺳﺎل 87 117
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻬﺮ ري و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﺮ ري 118
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺷﻮراﻳﺎري ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7 ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 88 119
ﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ، ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺳﺎل 89 120
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب ﺳﺎل 91 121
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎل 97 122
ﻣﺸﺎور دﺑﻴﺮ ﻛﻞ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ورزش اﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ، ﺳﺎل 88 123
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺟﺒﻬﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 90 124
دﻛﺘﺮاي رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺖ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 125
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺖ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 126
دﻛﺘﺮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮس از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك 127
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك 128
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس 129
ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ رﻛﻮردﻫﺎي ورزﺷﻲ اﻳﻤﺎرو در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس در ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك 130
دﻛﺘﺮاي ﻣﺘﺪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ زﻧﺒﻮر از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 131
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﻣﺘﺪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ زﻧﺒﻮر و ﻣﻌﺎدل درﺟﻪ ﺳﺮﮔﺮد از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 132
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﻪ روح 133
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻮرﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 134
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻮرﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 135
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ رﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوﮔﺎن از ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 136
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ 137
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻼه ﻗﺮﻣﺰ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 138
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮﮔﺪن از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 139
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻛﻤﺎﻧﺪوﻳﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻃﻨﺎب (ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ) از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 140
دﻛﺘﺮاي ﺗﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺮب از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 141
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺮب از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 142
داراي ده رﻛﻮرد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ورزﺷﻬﺎي ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي ، اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻃﻮل ده ﺳﺎل 143
داراي دان 9 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻴﻦ ﻓﻮ 144
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ آﻧﻼﻳﻦ در ژاﭘﻦ 145
بازرس ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، ﺳﺎل 1386 146
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در اﻳﺮان ، ﺳﺎل 1380 147
ﻣﺮﺑﻲ و داور رﺳﻤﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 148
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان 1400 149
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻋﻤﻠﻲ رزم اﻳﺮان ﺳﺎل 1390 150
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎور ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﮕﻮك ﻣﻮﺳﻮل اﻳﺮان 151
ﮔﻮاﻫﻲ ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻧﭽﺮال داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 1398 152
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ 153
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ 1388 154
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن دﻻوران 155
IFAU داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ 156
 UFSA ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 157
IPF ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان 158
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﺳﻮﭘﺮﺳﺎﺑﺎﻛﻲ در آﺳﻴﺎ 159
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﻳﺮان 160
داراي دان 7 ﻛﺎﻣﺒﺖ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 161
فدراسيون بين المللي واسكو  A داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ 162
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺒﻚ ﻓﻮﻧﻴﻜﺲ اﻳﺮان 163
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 164
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 94 165
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز 166
رﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان 167
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 80 168
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ورزش داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر 169
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﻓﻜﺮ ﺳﺘﺎد اﺣﻴﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎل 92 170
از فدراسیون ورزش های رزمی k1 دارای گواهینامه داوری 171
داراي دان 6 ﺗﻜﻮاﻧﺪو از اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺣﺴﻦ زاده ﺳﺎل 83 172
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻳﻮﺷﻴﺘﺎ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 93 173
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 2016 ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺎﺑﺎﻛﻲ 174
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب ﺳﺎل 91 175
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﺎﻧﭽﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻴﺮزاد ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان 176
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﺳﺎل 91 177
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن رزﻣﻲ 178
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺳﺎل 91 179
دﺑﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎپ آزاد آﺳﻴﺎ ﺳﺎل 90 180
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎواﺗﻪ اﻳﺮان 181
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 92 182
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ و رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 86 183
ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ ورزش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮرﻧﺎ 184
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91 و 94 185
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎور ﻫﻴﺎت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96 186
سال 98 WGO ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮاﭘﻠﻴﻨﮓ اﻳﺮان 187
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري رﺳﻤﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ 188
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﺳﺒﻚ ﭘﺮﻓﻜﺖ ﻛﺎراﺗﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 189
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 190
داراي دان 8 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 191
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 88 192
داراي دان 7 ﺷﻴﻦ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 193
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 89 194
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 97 195
ﻣﺸﺎور رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻛﺮج ﺳﺎل 91 196
داراي دان 6 ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ آزاد اﻳﺮاﻧﻴﺎن 197
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ در ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 95 198
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻣﻮي ﺗﺎي 199
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 98 200
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزم ﺳﻠﻄﺎن 201
داراي ﺧﺎن 10 ﻣﻮي ﺗﺎي 202
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 92 203
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻣﺒﺖ در اﻳﺮان ﺳﺎل 95 204
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺎل 98 205
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 91 206
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 90 207
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻮﻧﻔﺎ و ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 89 208
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ دوره ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺟﺎم ﺷﻬﺮداري ﺳﺎل 93 209
ﺷﺮﻛﺖ در اﺳﺘﺎژ داوري ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎل 92 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 210
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ در ﺑﻮﺷﻴﺪو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ 211
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﺎل 81 212
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻮﺟﻴﺘﺴﻮ ﺑﺮزﻳﻠﻲ در اﻳﺮان و آﺳﻴﺎ 213
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ورزﺷﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ 2021 214
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ 215
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 95 216
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﺎل 85 217
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻟﺒﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ ﺳﺎل 89 218
داراي دان 8 اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎل 2016 219
داراي دان 6 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﺎل 86 220
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻓﺪراﺳﻴﻮن ووﺷﻮ ﺳﺎل 86 221
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2008 222
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 95 223
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻛﺘﻴﺮاﻳﻲ) 224
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اداره ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان 225
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن وراﻣﻴﻦ 226
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﮔﺮوه ورزﺷﻜﺎران ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻳﺮان ﺳﺎل 91 227
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 87 228
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻟﺮي ﭘﺎﻳﺖ در اﻳﺮان ﺳﺎل 90 229
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺒﺮﻫﺎي آﻫﻨﻴﻦ ﺳﺎل 2012 230
 از کشور ترکیه IFAU عضو شوراي عالي هيأت رييسه و عضو شوراي عالي كميته فني 231
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﻛﻮردداران ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب در اﻳﺮان 232
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان اروﭘﺎ ﺳﺎل 2010 233
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روﺳﻴﻪ 2016 در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ 234
آمریکا MMA داراي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ 235
 در ایران WBC داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 236
در موي تاي و كيك بوكسينگ WZKKA  از فدراسيون بين المللي A داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ 237
داراي دان 8 ﻛﻤﭙﻮ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻤﭙﻮ ﺳﺎل 2014 238
IFAO داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ 239
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﺑﻮ 240
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ از ﺳﺎل 82 241
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺎﺑﺎﻛﻲ ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ 242
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎي ﻛﺎن دو 243
داراي دان 8 اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزم ﺳﻠﻄﺎن 244
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺑﻌﻨﻮان داور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﺞ (ﻗﻔﺲ) ﺳﺎل 2021 245
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 2012 آﻟﻤﺎن 246
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 2008 ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 247
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮي ﺗﺎي در ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎل 92 248
رﻳﺎﺳﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﺮﻳﻚ ﺳﺎل 2013 از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ 249
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزم آوران (دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ) 250
ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 2017 251
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدو در آﺳﻴﺎ 252
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي اﻳﻔﻤﺎ ﺳﺎل 2012 253
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2017 254
از فدراسيون جهاني ووينام B داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ 255
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ رﻛﻮردزﻧﻲ ورزﺷﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي در آﺳﻴﺎ 256
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺎدي ﺑﻴﻮﺗﻲ ﺑﻴﻠﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن 257
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 2019 258
سال 2018 GAMES شركت در مسابقات بين المللي 259
داراي دان 7 ﺑﺎدﻳﮕﺎرد از ﺗﺮﻛﻴﻪ 260
WKO ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ 261
دﻛﺘﺮاي اﻓﺘﺨﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﭼﻴﻦ ﺳﺎل 2019 262
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺗﻜﻮاﻧﺪو اﻳﺮان ﭘﺮﻓﺴﻮر داوود ارﺟﻤﻨﺪ (دان 9 ﺟﻬﺎﻧﻲ) 263
و تافيسا در ايران و آسيا سال 2018 WMAGC ریاست کنفدراسیون 264
تكواندو) سال 2019 ) ITF ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 265
از استاد بزرگ كانگ و استاد بزرگ حسن زاده WTF داراي دان 6 ﺗﻜﻮاﻧﺪو 266
داراي ﺣﻜﻢ وﻳﮋه ﺑﺎدﻳﮕﺎردي از ﺗﺮﻛﻴﻪ 267
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻧﻴﻨﺠﺎ 268
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ 2016 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 269
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮدو 2018 ﺑﺎﻛﻮ – آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 270
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 2007 271
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2012 272
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق 2015 273
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدو و ﺳﺎﺑﺎﻛﺎي ﺟﻴﺘﺴﻮ ﻛﺎراﺗﻪ 2018 274
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﻮ ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ژاﭘﻦ 2018 275
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﻨﺠﺎ 276
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ رزﻣﻲ ﻳﻚ از آﻣﺮﻳﻜﺎ 277
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 278
دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ داي ﻓﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﺳﻴﺎ 279
  سازمان چي وان در ايران MMA شركت در مسابقات بين المللي 280
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2016 281
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ واﺳﻜﻮ- ﺗﺮﻛﻴﻪ 282
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﺑﻮ – ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق 283
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﻜﺲ ﻓﺎﻳﺘﻴﻨﮓ 284
داراي دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي واﺣﺪ 6 ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 90 285
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ارﻧﺴﺖ ﻫﻮﺳﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺟﻬﺎن 286
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل 96 287
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016 288
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2012 289
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 2016 290
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺳﺎل 2015 291
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻧﺪا ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2007 292
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2010 293
 WZKKA داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 294
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻳﻔﻤﺎ ﺳﺎل 2011 295
كواندو) استاد چونگ دون چو سال 2008 ) WTF داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ 296
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻮﺑﻮﻛﺎن از ﺳﺎل 2018 297
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2019 298
در اربيل كردستان IJF ﻣﺪرس ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻃﺮف 299
داراي دان 6 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اورﺑﺎن ﺳﻮروﻳﻮال ﺳﻠﻒ دﻳﻔﻨﺲ ﺳﺎل 2011 300
سال 2019 WJF ﺣﻀﻮر در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ 301
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2007 302
آمريكا در آسيا از 2017 WMACO ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن 303
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺞ ﺳﺒﻚ رزم اﻳﺮان ﺳﺎل 90 304
سال 2013 IMAU داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 305
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 92 306
كنفدراسيون هنرهاي رزمي آسيا IMAC ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻳﮋه از 307
اراي دان 7 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻣﺒﺖ ﻛﺎراﺗﻪ 2011 308
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2011 309
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮدو ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016 310
ﺣﻀﻮر در ﺳﻪ دوره ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در ﺗﻬﺮان و ﻛﻴﺶ (ﻣﺒﺎرزات رﻳﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي) 311
داراي ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺛﺒﺖ دو رﻛﻮرد در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﻴﻪ (ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﻮﺗﻴﻦ) و اﻣﻀﺎي ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻧﻴﻜﻼي 312
كيك بوكسينگ WFMC ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 313
ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻓﻨﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 94 314
داراي دان 7 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻨﭙﻮ ﻛﺎراﺗﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ 315
IFBB داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻣﻤﺘﺎز و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه داري و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻓﻴﺘﻨﺲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش اﻧﺪام 316
سال 2009 روسيه ITF ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو 317
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ 318
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن (ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﺎي ورزﺷﻲ اﻳﻤﺎرو) ﺑه ﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ در ﺳﺎل 2017 319
داراي ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺳﺎل 2003 320
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺸﺎور و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻮﻛﻲ وان ( ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو) (اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻈﻢ ده) 321
در گرجستان سال 2016 Games ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎزﻳﻬﺎي 322
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2010 323
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ 324
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي 325
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016 326
ﺣﻀﻮر در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن 327
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2019 و 2018 328
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﻣﺎﻟﺰي 329
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 330
HFC داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻴﺮ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 331
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻘﺎب ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ 332
داراي دو ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ (ﻫﺮﻛﺪام 40 ﻛﻴﻠﻮ) اﻫﺪاﻳﻲ از ﭘﻬﻠﻮان ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻘﺎب در ﺳﺎل 93 333
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2011 334
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ 2018 335
استانبول تركيه سال 2010 IASFBB داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 336
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2017 337
داراي دان 9 ﺳﻴﺴﺘﻢ اژدﻫﺎ (دراﮔﻮن) 338
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو – ﻛﺎراﺗﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ 339
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﻛﻮزاي ﺷﻴﻦ ﻛﻤﭙﻮ 2014 340
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2017 341
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 95 342
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 343
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 344
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ دﺳﺘﻜﺶ ﺑﻮﻛﺲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮﻛﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 345
داراي ﺷﻤﺸﻴﺮ اژدﻫﺎي ﭼﻴﻦ اﻫﺪاﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮي ﭼﻴﻨﻲ در ﭼﻴﻦ 346
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﻨﺘﻲ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان 347
داراي ﻛﺎپ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺳﻴﻪ 348
داراي ﻛﺎپ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 349
در هندوستان WKA داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 350
داراي ﻣﺠﺴﻤﻪ وﻳﮋه اژدﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﭼﻴﻦ 351
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 352
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 353
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن رزﻣﻲ ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق 354
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ- اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل 355
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 356
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ از دﻛﺘﺮ ژﻧﺮال ﻧﻴﻜﻼي در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ رزﻣﻲ روﺳﻴﻪ 357
داراي ﻣﺪال ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎي ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ دو 358
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎدي ﺑﻴﻮﺗﻲ ﺑﻴﻠﻲ 359
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮآي ﺳﺎل 2016 360
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ وراﻣﻴﻦ ﺳﺎل 97 361
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ 362
ﺗﻨﺪﻳﺲ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ در ﭼﻴﻦ 363
در ايران و آسيا HFC ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ارﺷﺪ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ 364
WPKA داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨ 365
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮﻛﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 366
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ووﺷﻮ – ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺳﺎل 93 367
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷﻴﺸﻪ اي از رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻮﻛﺲ ﺣﺮﻓﻪ اي اﻳﺮان (ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﻣﻴﺮ رﻧﺠﺪار) ﺳﺎل 2011 368
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻘﺮه اي از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 88 369
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 97 370
سال 2009 ITF داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو 371
HFC داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 372
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻤﺎلﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 97 373
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از آﻛﺎدﻣﻲ ﻛﺎراﺗﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺎور 374
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻮﺷﻴﺪو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﺳﺎل 99 375
هيانگ تكواندو كرج سال 87 ITF ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ 376
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ داوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﻳﺖ رﻧﺠﺮ 377
 WTFﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻣﻠﻞ 378
سال 2019 JSJ  كشور آذربايجان MMA ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت 379
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮﺗﺮ آﻛﺎدﻣﻲ ﻛﻨﭙﻮ ﻛﺎراﺗﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ 380
و قهرماني جهان در سال 2016 ITF  داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل 381
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻛﺎراﺗﻪ دو ذن ﻛﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 382
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ ﻛﺎپ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن- ﺗﻔﻠﻴﺲ 2017 383
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 384
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ، دﺑﻴﺮ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اورﺟﻴﻨﺎل رزم 385
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ روﺳﻴﻪ از ﻃﺮف ژﻧﺮال ﻧﻴﻜﻼي (ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻤﺎرو) 386
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن اﻳﺮان(اﺳﺘﺎد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﻻﻳﻲ) 387
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﻳﻴﺴﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان از ﻃﺮف ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 388
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓIPF در آﺳﻴﺎ ( ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ) 389
داراي ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن-ﻧﺨﺠﻮان 390
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و رﻫﺒﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ورزﺷﻲ ( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ورزﺷﻲ) 391
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻚ ﻛﻮﻧﮓ ﻣﻮﺳﻮل ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 96 392
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 90 393
سال 2009 ITF ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﻜﻮاﻧﺪو 394
نوزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر كشتي آزاد و فرنگي باشگاه هاي كشور VIP ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮاﺳﺖ 395
 ITFدﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎل 96 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻴﺎﻧﮓ ﺗﻜﻮاﻧﺪو 396
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ ﺳﺒﻚ رزم اﻳﺮان ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 87 397
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2008 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ 398
هاپكيدو CSC ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 399
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻮ 2018 ﻛﺎپ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﻨﺠﺎ 400
اروپا – آسيا در باكو 2016 WFMC , WCJSJP ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 401
ﺷﺮﻛﺖ و ﻛﺴﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻨﺞ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ رزﻣﻲ در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ روﺳﻴﻪ 402
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺷﺎرﺟﻪ 2012 403
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان 99 404
داراي دان 9 ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ واﺳﻜﻮ 405
 WMF داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ از 406
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻲ رزﻣﻴﺎر (اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ زاده- ﺗﻜﻮاﻧﺪو) 407
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﺳﺎژ ورزﺷﻲ ، ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 93 408
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﻠﻜﺴﻴﺸﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ، ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96 409
گواهينامه آموزشي نحوه برقراري ارتباط موثر با ديگران و روانشناسي ورزشي و حقوق ورزشي از اداره كل تربيت بدني تهران ، هيأت كيك بوكسينگ سال 86 410
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن رزﻣﻲ (ﺟﻮﺟﻴﺘﺴﻮ – ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ) 411
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ داوران دوﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2018 412
ﻣﺮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ – اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل 413
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 96 414
ﻣﺮﺑﻲ رزﻣﻲ اﻛﺸﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪﻟﻜﺎران ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺳﺎل 92 415
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93 416
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﻮﮔﻪ رﻳﻮ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎل 98 417
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺒﻚ ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر 418
  از سازمان جهاني اژدهاي سرخ سال 2018 A داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي درﺟﻪ 419
داراي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 92 420
داراي ﻟﻮح اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﺎﻧﮓ ﺷﻴﻨﮓ ﭼﻮان اﻧﺠﻤﻦ ووﺷﻮ اﻳﺮان ﺳﺎل 95 421
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﺗﻮﻧﻮﻣﻨﺖ ﻛﺎپ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﻴﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان ﺳﺎل 2013 422
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ 423
 AMD داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎدﻳﮕﺎردي 424
ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2008 425
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزش از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و آﻣﻮزش ﻣﻠﻞ ﺳﺎل 98 426
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻧﻔﺎ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 90 427
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺒﻚ ﺟﻴﺖ ﻛﺎن دو ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 86 428
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻧﻔﺎ از ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻼح ﺳﺮد اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 90 429
داراي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن وﻻﻳﺖ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران وراﻣﻴﻦ ﺳﺎل 92 430
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 96 431
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي 432
دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي ﻛﺸﻮر 433
تكنيكال كانگ فو و ووشو سال 2020 ، MMA ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻧﻼﻳﻦ 434
داراي ﺳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺷﻴﻦ ذن ﻛﺎراﺗﻪ 435
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 98 436
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اﺳﺘﺎد وﻟﻲ اﷲ ﻣﻮﻣﻨﻲ (ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ) 437
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎم آوران اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91 438
داراي ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد 6200 ﻋﺪد ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺋﺪي ﻳﻜﺴﺮه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺮج 439
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93 440
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺒﻚ رزم ﺳﭙﺮ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 96 441
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺒﻚ ﭘﺮﺗﻮآ ﻛﺸﻮر 442
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎل 83 443
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻛﻮك ﺳﻮل اﻳﺮان ﺳﺎل 2016 444
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮي ﺗﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 98 445
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ(ﺟﻨﺎب ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي) ﺳﺎل 88 446
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزم آوران ﺳﺎل 89 447
ثبت ركورد هاي (شنا سوئدي ، دراز نشست ، جفت دمبل ده كيلويي ، شنا روي دو انگشت ، اسكات پا ، شكستن دسته بيل خيس روي شكم ،ميل باستاني 12 كيلويي) در انجمن موي تاي استان البرز سال 91 448
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮي ، ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91 449
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ، ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91 450
ﻣﺸﺎور ﻛﺎرﮔﺮدان ، ﻣﺸﺎور و رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه در اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96 451
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎزﻳﮕﺮي ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91 452
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ از ﭘﻬﻠﻮان ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻘﺎب ﺳﺎل 95 453
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91 454
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﻋﺎﻟﻲ دوﺑﻼژ ﺳﺎل 91 455
رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻣﺪرس ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﻛﺸﻦ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻓﺎق ﻫﻨﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎل 90 456
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ آﻛﺎدﻣﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎي رزﻣﻲ ﻋﺎﻟﻴﻮود ﺳﺎل 91 457
سال 2019 WCJSJF, WJJF ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻛﻮ  2019 458
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮي در ﻓﻴﻠﻢ دزدان ﺻﺤﺮاﻳﻲ 459
داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻋﺎﻟﻴﻮود ﺳﺎل 91 460
ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﺷﻜﺴﺘﻦ 402 ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻞ ﺧﻴﺲ روي ﺷﻜﻢ در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ 461
ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﺷﻜﺴﺘﻦ 402 ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻞ ﺧﻴﺲ روي ﺷﻜﻢ در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ 462
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 463
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻬﺎن 464
ثبت ركورد 10 هزار دراز نشست در هشت ساعت به نام خليج فارس در فدراسيون ورزشهاي رزمي و امور ورزش سازمان تربيت بدني كشور سال 89 465
عضو شوراي عالي هيأت رييسه و رياست كميته فني بصورت دائم در سوپر ساباكي كاي كان دو (استاد اكبر روح پرور) فدراسيون ورزشهاي رزمي از سال 2004 466
داراي تقديرنامه وژه جهت همكاري و حمايت در برگزاري سومين دوره بين المللي پومسه تكواندو در سال 99 (استاد مجتبي نظم ده) 467
(YFC) ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن- ﺑﺎﻛﻮ 468
سال 2019 WJMMAF ,WJF‐6 ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 469
سال 94 WPC داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ 470
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 97 471
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺮﺻﺎد ﺳﺎل 1400 472
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺗﻜﺎوران (اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻈﻢ ده) ﺳﺎل 2021 473
عضو شوراي عالي ارشد هيأت رييسه و عضو شوراي عالي كميته فني و رياست ثبت ركورد هاي ورزشي در ايران و آسيا بصورت دائم در فدراسيون جهان پاورليفتينگ آسيا GPF , LFPS 474
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن رزﻣﻲ و ورزﺷﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي 475
ﺳﻔﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ ﺳﺎل 96 476
در ايران در مسابقات كاپ جهاني روسيه 2016 سال 95 WPC ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ 477
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 2007 ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺮج ، ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺮج 478
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان 479
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم اﺑﺮار (دان 8 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو) ﺳﺎل 88 480
ﻣﺪﻳﺮ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ورزش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 97 ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ 481
ﻣﺸﺎور ورزﺷﻲ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﺎل 90 482
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺑﻮدو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ از ﺳﺎل 99 483
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ (اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ) 484
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ در رﺷﺘﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 69 485
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91 486
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻬﺎرت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ، ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 88 487
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ ﺳﺎل 97 488
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 91 489
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ 490
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ 491
ﻣﻌﺎون ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 92 492
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎل 97 493
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎن ﻛﺎن دو ﺳﺎل 97 494
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺎﺗﺎﻛﺎي ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان (اﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﻮام) ﺳﺎل 97 495
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل 91 ، 2012 496
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93 497
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن و ﻧﺎم آوران 498
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮔﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺮان ﺳﺎل 89 499
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ 500
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان ﺳﺎل 87 501
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز 502
سبك دفاع شخصي، سلاح سرد و هنرهاي فردي سال 97 WFSAPA ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ 503
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻴﻦ ذن ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل 95 504
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻨﻔﺴﻴﻮس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 505
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ، دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ، ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ 506
بيش از 100 تقديرنامه از مسابقات ، فدراسيون ها ، كنفدراسيون ها ، سيستم ها ، سبك ها و سازمان هاي مشترك با فدراسيون جهاني استريت فايتر 507
قهرمان چندين دوره مسابقات فدراسيون جهاني استريت فايتر ، فدراسيون جهاني فرم هاي هنرهاي رزمي ، فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي ، فدراسيون جهاني مسابقات هنرهاي رزمي و سازمان نظامي كلاه سبز با اخذ كمربندهاي طلايي ، تنديس هاي طلايي و مدال هاي طلايي 508
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني فرم هاي هنرهاي رزمي 509
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي 510
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني مسابقات هنرهاي رزمي 511
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه سازمان بين المللي كلاه سبز 512
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي 513
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1390/11/03 514
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ورزﺷﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1391/03/14 515
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/02/16 516
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/06/03 517
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ 518
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت 2019 آﻧﻼﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ 519
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت 2020 آﻧﻼﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ووﺷﻮ 520
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات در ﻗﻔﺲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018 521
ﺳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 2017 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 522
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018 523
داوري درﺟﻪ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018 524
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018 525
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ درﺟﻪ ﮔﺮﻧﺪﻣﺴﺘﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018 526
رﻳﺎﺳﺖ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2019 527
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 528
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮوس از ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 529
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 530
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ از ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ 531
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اژدﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 532
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺎب از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 2019 533
ﻧﺎﻳﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺋﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻴﺘﻨﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2019 534
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮدو ژاﭘﻦ و داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻠﺢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019 535
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019 536
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 537
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 538
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019 539
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب رﻳﺎﺳﺖ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 540
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﭼﻴﻦ و داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻠﺢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019 541
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 542
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 543
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 544
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 545
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 546
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 547
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 548
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 549
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 550
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﺎره آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 551
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 552
ﺷﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ 553
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 554
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 555
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 556
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ داﺋﻤﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 557
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ 2020 آﻧﻼﻳﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﮔﺮدﺑﺎد از ﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ در اﺳﺘﺎﻳﻞ رﻛﻮردﻫﺎي ورزﺷﻲ 558
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﺎژ ﺣﺮﻓﻪ اي آﻛﺎدﻣﻲ راك از ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 559
ﮔﻮاﻫﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻨﺠﺎ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه در ﺳﺎل 2019 560
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010 561
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010 562
ﮔﺬراﻧﺪن دوره داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010 563
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻮدو ، ﻛﺎراﺗﻪ ، دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد ﭘﻴﺖ ﺑﻮﻟﺰ از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ 564
ﭼﺎپ 14 رﻛﻮردﻫﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019 565
ﺛﺒﺖ 14 رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019 566
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019 567
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019 568
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019 569
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2018 570
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 571
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 572
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ 3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 573
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ 3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020 574
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017 575
ده ﺳﻤﻴﻨﺎر ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺎﻳﺶ در ﺳﺎل ﻫﺎي 2016 ، 2017 ، 2018 و 2019 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و   ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي سرد از کشور ژاپن 576
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 577
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 578
داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 579
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 580
ﮔﻮاﻫﻲ ﮔﺮﻧﺪﻣﺴﺘﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 581
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 582
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017 583
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻏﻮاﺻﻲ و ﺟﻮدو ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 584
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﺗﻮﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎن از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 585
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎرﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 586
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017 587
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 2017/01/01 588
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 2017/04/03 589
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017 590
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺗﻴﻢ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺒﺮﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ 591
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻛﭙﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرز از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019 592
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻛﭙﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرز از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019 593
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺻﻠﺢ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019 594
ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺻﻠﺢ ﭼﻴﻦ 595
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺐ ﺗﻚ ﺷﺎخ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ 596
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ واﻳﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 597
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ واﻳﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 598
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﮓ وﺣﺸﻲ از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ 599
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮگ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 600
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019 601
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 6 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ 602
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ 603
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻤﭙﻴﻚ در ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ 604
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني كنفدراسيون ، فدراسيون ، سازمان و شركت جهاني ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو در سبك جهاني جودو كاراته ژاپن 605
قهرمان مسابقات جهاني 2017 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد 606
قهرمان مسابقات آسيايي 2018 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد 607
قهرمان مسابقات جهاني 2019 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد 608
قهرمان اولين دوره مسابقات بين المللي آنلاين و آفلاين 2020 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل كاراته 609
دكتراي هنرهاي رزمي سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني در سال 2017 610
گواهي كمربند مشكي دان 8 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني در سال 2017 611
مربيگري درجه سه سال 2015 ، درجه دو سال 2016 و درجه يك سال 2017 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل   تايگرز) از كشور رومانی 612
داوري درجه سه سال 2015 ، درجه دو سال 2016 و درجه يك سال 2017 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني 613
حكم انتصاب دائمي نماينده جهاني استايل شمشير سامورائي از سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني 614
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني كنفدراسيون جهاني دفاع شخصي مشعل المپيك در سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني 615
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني سازمان جهاني ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو در سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني 616
اخذ آيدي كارت سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور رومانيا 617
حكم انتصاب دائمي نماينده استايل ام ام اي خاورميانه از سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني 618
گواهي كمربند مشكي دان 9 مشترك سبك هاي دفاع شخصي آزاد و هنرهاي رزمي بوشيدو اوشي از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا و برزيل 619
گواهي صلح سبك پنجاك سيلات كشور اندونزي در سال 620
گواهي عضويت دائم سازمان سبك هاي دفاع شخصي آزاد و كمربند مشكي هاي هنرهاي رزمي از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا و برزيل در سال 2019 621
عضو سازمان دفاع شخصي هنرهاي رزمي بوفالوي ديوانه از كشور آرژانتين در سال 2019 622
تقديرنامه سازمان شورينجي امپي كاي كمپو شوگان از كشور صربستان در سال 2018 623
كمربند مشكي دان 10 از سازمان شورينجي امپي كاي كمپو شوگان از كشور صربستان در سال 624
گواهي افتخار سازمان سازمان جهاني يو مو كوآن كشور برزيل در سال 2019 625
قهرمان دومين دوره مسابقات بين المللي آنلاين سازمان جهاني دبليو ام دي او سال 2021 در استايل دفاع شخصي هنرهاي رزمي 626
حكم انتصاب دبير كل جهاني فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس 627
گواهي مدرسي فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس 628
گواهي كمربند مشكي دان 4 فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس 629
عضو فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس 630
تقديرنامه فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس 631
گواهي درجه بهترين ها در كامبت فورسز استايل از كشور تونس 632
گواهي كمربند مشكي دان 8 مشترك فدراسيون جهاني دفاع شخصي فالكون ريو از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا ، آمريكا و ژاپن در سال 2019 633
عضويت فدراسيون جهاني آلكواندو ريو فول كنتاكت با امضا كشورهاي آمريكا و اسپانيا در سال 2019 634
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺳﺒﻜﻲ دان ﻫﺎي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 و دان 8 ﺳﺒﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 635
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 636
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 637
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي داوري ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 638
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در وزن 70- ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/06/17 639
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در وزن 75- ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/11/19 640
ﺣﻀﻮر در اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺪرﺳﺎن ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻴﻦ ﺳﺎل 1400 641
ﺣﻀﻮر در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در روﻳﺪاد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ اﻛﺴﭙﻮ در ﻛﺸﻮر اﻣﺎرات ﺳﺎل 1400 642
دارنده 14 رکورد در سطح جهان 643
قهرمان چندین دوره کیوکوشین جهان 644
قهرمان چندین دوره کیک بوکسینگ جهان 645
قهرمان چندین دوره دفاع شخصی 646
قهرمان چندین دوره هنر های فردی 647
قهرمان چندین دوره شکستن اجسام سخت 648
قهرمان چندین دوره سلاح های سرد 649
WTF دارنده یک دوره نایب قهرمانی مسابقات بین المللی 650
جهان ITF دارنده یک دوره نایب قهرمانی 651
 جهان ITF قهرمان سه دوره 652
آسیا ITF قهرمان  سه دوره 653
نایب رییس سازمان جهانی بوشیدو کیوکوشین کاراته جهان 654
دریافت لوح تقدیر از مهندس مهران افشاری معاونت فرهنگی اداره ورزش وجوانان استان البرز 655
دریافت لوح تقدیر از طرف فرماندهی نیروی محوری زمینی ارتش ج. ا. ا، امیر کیومرث حیدری 656
ریاست کمیته ورزش قهرمانی جبهه وحدت ملی ایران 657
دریافت لوح تقدیر ویژه از فرماندهي محترم مركز آموزش شهيد اماني نزاجا:سرهنگ ستاد منصور شيخ 658
دریافت لوح تقدیر ویژه از ریاست محترم تربیت بدنی مرکز اموزش شهید امانی نزاجا دکتر سرگرد حمید امیدی 659

تمام  لذت عمرم در اين است كه مولايم اميرالموالمومنين است
تمام لذت عمرم در اين است كه مولايم حسين ابن علي است
تمام لذت عمرم در اين است كه مولايم يل ام البنين است
هرچه داريم از خون پاك شهدا داريم.
هيچ اگر سايه پذيرد من همان سايه ي هيچم
همه جاي ايران سراي من است
ايران تمدن تاريخ است
خادم ورزش ايران با افتخار
حميد قلي زاده

 

 

 

21 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  2. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  3. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  4. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  5. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  6. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.