Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده

Founder and President of Confederation ,Federation ,Organization and Company of WorldSports Records(IMARO)

Grand Master Doctor Hamid Gholizadeh

hamid gholizadeh

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

biography hamid gholi zadeh

ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺪد                               

ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺮﻧﺪ ﻣﺴﺘﺮ دکتر ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده

 

نام :ﺣﻤﻴﺪ
نام خانوادگی :ﻗﻠﻲ زاده
تاریخ ﺘﻮﻟﺪ: ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه 1360 (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي)
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ: 0321731761
محل تولد: اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج

ﺷﺮوع ورزش ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ي ﺗﻜﻮاﻧﺪو و ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ از ﺳﺎل 13641
از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺑﺴﻴﺞ رزﻣﻲ ﻛﺎران ذواﻟﻔﻘﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 13782
داراي دﻛﺘﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 993
      ژاﭘﻦ     GSPSFCWS  دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ4
دﻛﺘﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ (ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي) ﺳﺎل 925
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار رﻛﻮردزﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در ﺳﺎل 1380 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج6
پ 22سال مدرس نهادهاي بسيج ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، ارتش جمهوري اسلامي ايران و تربيت بدني ستاد كل نيروهاي مسلح7
از ﺳﺎل 2005 (( 10 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ( IMARO  بنيانگذار و رياست شركت بين المللي (سازمان جهاني خصوصي ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو

 ((در جهان بصورت كاملا رايگان از سطح استان ، كشور ، قاره و جهان ركوردها را ثبت مي نماييم تا بتوانيم روزي ارز و توريست را وارد ايران كنيم و اقتصاد ورزشي ايران را توانمندتر از گذشته نماييم

8
داراي ﻗﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ورزﺷﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻳﺮان ﭘﺮ ﺗﻤﺪن و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ9
(  IMARO‐AMARO‐GAMARO‐ و ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدان ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ) ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ10
بنيانگذار و رياست شركت بين المللي مشاهير ورزشي صلح11
بيش از 600 دوره شركت در مسابقات قهرماني كشور در رشته هاي مختلف و عنوان هاي مختلف12
داراي تقديرنامه ويژه از فرمانده سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران13
همكاري در آموزش پليس ديپلماتيك ناجا14
همكاري در آموزش بسيج ادارات و كارخانجات كشور15
همكاري در آموزش بسيج مالك اشتر16
همكاري در آموزش موسسات آموزش عالي وزارت دفاع صنايع هوايي قدس17
همكاري در آموزش پرسنل سازمان امور زندان ها18
همكاري در آموزش سپاه محمد رسول الله (ص)19
همكاري در آموزش لشگر سيد الشهدا (ع)20
 همكاري در آموزش فرماندهي يگانهاي ويژه پاسداران ناجا21
همكاري در آموزش بسيج نهاد رياست جمهوري22
همكاري در آموزش دانشگاه افسري امام علي (ع)23
همكاري در آموزش دانشگاه پليس امين24
همكاري در آموزش دانشگاه امام حسين (ع)25
همكاري در آموزش سپاه ولي امر (ع)26
دارنده بيش از دو هزار تقديرنامه داخلي و برون مرزي27
داراي تقدير نامه از امير پيمبري28
. داراي تقدير نامه از امير فولادي29
عضو شوراي عالي سياستگذاري تربيت بدني بسيج دانشجويي از سال 138730
معاون هماهنگي كميسيون ورزش جمعيت جوانان انقلاب سال 139031
عضو شوراي عالي هيأت رئيسه و مشاور عالي ائتلاف بزرگ بين المللي سياسي ، ورزشي و پهلوانان قويترين مردان سپنتا32
داراي لوح تقدير ويژه از فرماندهي يگانهاي ويژه لرستان33
سرپرست روابط امور بين الملل انجمن ذوالفقار34
عضو شوراي عالي سياست گذاري كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و بهداشت خانواده35
سرپرست هفته نامه سراسري ماهين در استان البرز شهرستان كرج36
دبير برگزاري هفتمين دوره كاپ آزاد تهران يادواره شهداي مدافع حرم سازمان بين المللي چي وان سال 9437
نماينده و مربي مركز آموزش علوم تخصصي امام جعفر صادق ائتلاف تشكل هاي مردمي كشور 9238
مشاور عالي دكتر نيك طالع (دانشمند پزشكي استان خراسان رضوي)39
عضو شوراي عالي سياست گذاري ورزشي جمعيت دفاع از ملت فلسطين40
عضويت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي سال 140041
عضو شوراي عالي سياست گذاري معاونت تربيت بدني بسيج وزارت خانه ها و ادارات سال 9042
 (دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﻫﺨﺪا) FISU داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮان و43
نماينده گروه ورزشكاران ملل متحد و اتحاديه در ستاد نيروهاي مسلح و وزارت خانه ها و ادارات كل كشور با مجوز رسمي وزارت ورزش و جوانان سال 9144
داراي تنديس تقدير از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران45
داراي لوح (كاشي) اهدايي تصوير سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني از رياست روحانيون ستاد كل نيروهاي مسلح (حجت الاسلام تبريزي)46
داراي نشان طلايي تقدير از مسابقات دهه فجر بصورت نمادين و يادگاري سال 547
داراي بشقاب نقره اي تقدير از طرف رياست روابط عمومي ورزش بانك ملي ايران48
داراي بشقاب نقره اي تقدير از طرف رياست روابط عمومي ورزش بانك صادرات ايران49
ﻟﻮح ﺗﻨﺪﻳﺲ وﻳﮋه از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮي اﻣﺎم ﻋﻠﻲ (ع) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻤﺎرو50
داراي تنديس طلايي از وزارت دفاع و پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح سال 9351
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 9252
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪاي ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 201553
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 96 ﺗﺎ 9954
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 9855
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ، ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ (ص) ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ در ﺳﺎل 138856
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 9057
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ رزﻣﻲ ﻛﺎران اﻳﺮان ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 97 و 9858
ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺞ رزﻣﻲﻛﺎران از ﺳﺎل 8959
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﻛﻮردزﻧﻲ اﻳﺮان (ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ و ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺗﻬﺮان) ﺳﺎل 9260
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه دﻳﺪار ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻛﻴﻮﺷﻮ ﺳﻠﻒ دﻳﻔﻨﺲ اﻳﺮان61
ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ورزش اﻳﺮان ﺳﺎل 8762
ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان – ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺳﺎل 9763
ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺮوﻫﺎن ﻫﺎي اﻣﺎم ﻋﻠﻲ(ع) ﭘﺎدﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ (ﻋﺞ) ﺳﺎل 9464
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮدي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎن دوره ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎزدﻫﻢ ، ﺳﻴﺪ اﺻﻐﺮ آزوره65
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 9066
 رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد ورزﺷﻜﺎران اﻗﻮام و ﻋﺸﺎﻳﺮ و اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 140067
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري در ورزش ، ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان68
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺪرس ﻟﺸﮕﺮ 10 ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا(ع)69
دو ﺳﺎل ﻣﺪرس ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﻛﻨﺎر ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺎت70
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺳﺎل 8871
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﺑﺮادر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﺑﻪ آﻳﺖ اﷲ رﺿﻮاﻧﻲ ﺳﺎل 9072
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﻗﺸﺎر ﺳﺘﺎد ﻫﻤﻴﺎران اﻧﻘﻼب ﺳﺎل 140073
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺳﻼﻣﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان74
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻨﺎب دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ در ﺳﺎل 140075
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ)76
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ورزﺷﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان77
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻮراي ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺎﺷﺎن78
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺟﻨﺎب ﻗﺎﺿﻲ زاده ﻫﺎﺷﻤﻲ در ﺳﺎل 140079
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺣﻮزه ﺑﺴﻴﺞ 419 ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺳﺎل 9980
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺴﻴﺞ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ81
دﺑﻴﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ورزش ﻛﺸﻮر در ﺳﺘﺎد دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﺳﺎل 140082
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ83
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎل 9084
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﺨﺎص ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان85
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 97 ﺑﻄﻮر داﺋﻢ86
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤﻲ87
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺘﺎد ورزﺷﻲ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﺳﺎل 9688
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺟﻬﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﮕﺎﻧﻬﺎي وﻳﮋه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﺎﺟﺎ و رﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮوﮔﺎن89
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 9190
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ (دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ)91
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻢ زاده ﻫﺮﻳﺴﻲ ﺳﺎل 9792
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ (ﺳﺮﺗﻴﭗ 2 ﭘﺎﺳﺪار ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻴﺮ)93
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻴﭗ دوم ﻋﺎﺷﻮرا (ﺟﻨﺎب ﻋﺒﺎس رﻧﺠﻲ)94
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ95
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ (ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻤﺪاﻧﻲ)96
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر (ﺳﺘﺎد اﻓﻖ ، دﻛﺘﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف) ﺳﺎل 9297
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش 02 ﻧﺰاﺟﺎ98
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه در اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺿﺎﺑﻄﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 8799
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ووﺷﻮ ﺑﺴﻴﺞ ادارات و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل 91100
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﺳﺎل 87101
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﻴﺞ ورزﺷﻜﺎران ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ(ص) ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺎل 90102
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش و ﻫﻨﺮ ﺳﺘﺎد ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﻛﺸﻮر ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﺎل 92103
ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﺷﺎﺧﻪ ورزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ104
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻤﺎﻳﺶ رزﻣﻲﻛﺎران ذواﻟﻔﻘﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺿﺎﺑﻄﻲ ﺳﺎل 87105
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91106
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ورزش زرﻫﻲ ﺳﺎل 70107
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮﺿﺪﺧﺖ ، ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﻳﺎران ﺳﺎل 92108
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮي و ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ، ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 92109
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش و ﻫﻨﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮان ﺳﺘﺎد ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ110
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان111
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ووﻳﻨﺎم در ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 89112
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺰ ، ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ﺗﻬﺮان113
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در اﺋﺘﻼف ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎل 91114
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ووﺷﻮ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 91115
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن رزﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان ﺳﺎل 87116
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻮزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ (ع) ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺳﺎل 87117
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻬﺮ ري و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﺮ ري118
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺷﻮراﻳﺎري ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7 ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 88119
ﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ، ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺳﺎل 89120
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب ﺳﺎل 91121
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎل 97122
ﻣﺸﺎور دﺑﻴﺮ ﻛﻞ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ورزش اﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ، ﺳﺎل 88123
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺟﺒﻬﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 90124
دﻛﺘﺮاي رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺖ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ125
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺖ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ126
دﻛﺘﺮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮس از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك127
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك128
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس129
ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ رﻛﻮردﻫﺎي ورزﺷﻲ اﻳﻤﺎرو در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮس در ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك130
دﻛﺘﺮاي ﻣﺘﺪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ زﻧﺒﻮر از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ131
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﻣﺘﺪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ زﻧﺒﻮر و ﻣﻌﺎدل درﺟﻪ ﺳﺮﮔﺮد از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ132
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﻪ روح133
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻮرﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ134
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻮرﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ135
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ رﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوﮔﺎن از ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ136
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ137
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻼه ﻗﺮﻣﺰ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ138
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮﮔﺪن از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ139
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻛﻤﺎﻧﺪوﻳﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻃﻨﺎب (ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ) از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن140
دﻛﺘﺮاي ﺗﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺮب از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ141
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺮب از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ142
داراي ده رﻛﻮرد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ورزﺷﻬﺎي ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي ، اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻃﻮل ده ﺳﺎل143
داراي دان 9 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻴﻦ ﻓﻮ144
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ آﻧﻼﻳﻦ در ژاﭘﻦ145
بازرس ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، ﺳﺎل 1386146
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در اﻳﺮان ، ﺳﺎل 1380147
ﻣﺮﺑﻲ و داور رﺳﻤﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ148
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان 1400149
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻋﻤﻠﻲ رزم اﻳﺮان ﺳﺎل 1390150
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎور ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﮕﻮك ﻣﻮﺳﻮل اﻳﺮان151
ﮔﻮاﻫﻲ ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻧﭽﺮال داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 1398152
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ153
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ 1388154
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن دﻻوران155
IFAU داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ156
 UFSA ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ157
IPF ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان158
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﺳﻮﭘﺮﺳﺎﺑﺎﻛﻲ در آﺳﻴﺎ159
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﻳﺮان160
داراي دان 7 ﻛﺎﻣﺒﺖ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ161
فدراسيون بين المللي واسكو  A داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ162
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺒﻚ ﻓﻮﻧﻴﻜﺲ اﻳﺮان163
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان164
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اداره ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 94165
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز166
رﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان167
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 80168
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ورزش داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر169
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﻓﻜﺮ ﺳﺘﺎد اﺣﻴﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎل 92170
از فدراسیون ورزش های رزمی k1 دارای گواهینامه داوری171
داراي دان 6 ﺗﻜﻮاﻧﺪو از اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺣﺴﻦ زاده ﺳﺎل 83172
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻳﻮﺷﻴﺘﺎ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 93173
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 2016 ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺎﺑﺎﻛﻲ174
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب ﺳﺎل 91175
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﺎﻧﭽﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻴﺮزاد ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان176
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﺳﺎل 91177
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن رزﻣﻲ178
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺳﺎل 91179
دﺑﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎپ آزاد آﺳﻴﺎ ﺳﺎل 90180
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎواﺗﻪ اﻳﺮان181
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 92182
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ و رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮج ﺳﺎل 86183
ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ ورزش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮرﻧﺎ184
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91 و 94185
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎور ﻫﻴﺎت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96186
سال 98 WGO ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮاﭘﻠﻴﻨﮓ اﻳﺮان187
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري رﺳﻤﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ188
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﺳﺒﻚ ﭘﺮﻓﻜﺖ ﻛﺎراﺗﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان189
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن190
داراي دان 8 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن191
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 88192
داراي دان 7 ﺷﻴﻦ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ193
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 89194
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 97195
ﻣﺸﺎور رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻛﺮج ﺳﺎل 91196
داراي دان 6 ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ آزاد اﻳﺮاﻧﻴﺎن197
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ در ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 95198
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻣﻮي ﺗﺎي199
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 98200
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزم ﺳﻠﻄﺎن201
داراي ﺧﺎن 10 ﻣﻮي ﺗﺎي202
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 92203
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻣﺒﺖ در اﻳﺮان ﺳﺎل 95204
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺎل 98205
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 91206
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 90207
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻮﻧﻔﺎ و ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 89208
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ دوره ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺟﺎم ﺷﻬﺮداري ﺳﺎل 93209
ﺷﺮﻛﺖ در اﺳﺘﺎژ داوري ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎل 92 ﺧﻮزﺳﺘﺎن210
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ در ﺑﻮﺷﻴﺪو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ211
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﺎل 81212
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻮﺟﻴﺘﺴﻮ ﺑﺮزﻳﻠﻲ در اﻳﺮان و آﺳﻴﺎ213
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ورزﺷﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ 2021214
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻧﻼﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ215
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 95216
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﺎل 85217
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻟﺒﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮآ ﺳﺎل 89218
داراي دان 8 اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎل 2016219
داراي دان 6 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﺎل 86220
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻓﺪراﺳﻴﻮن ووﺷﻮ ﺳﺎل 86221
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2008222
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 95223
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻛﺘﻴﺮاﻳﻲ)224
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اداره ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان225
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن وراﻣﻴﻦ226
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﮔﺮوه ورزﺷﻜﺎران ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻳﺮان ﺳﺎل 91227
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 87228
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻟﺮي ﭘﺎﻳﺖ در اﻳﺮان ﺳﺎل 90229
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺒﺮﻫﺎي آﻫﻨﻴﻦ ﺳﺎل 2012230
 از کشور ترکیه IFAU عضو شوراي عالي هيأت رييسه و عضو شوراي عالي كميته فني231
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﻛﻮردداران ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻏﺮب در اﻳﺮان232
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان اروﭘﺎ ﺳﺎل 2010233
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روﺳﻴﻪ 2016 در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ234
آمریکا MMA داراي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ235
 در ایران WBC داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ236
در موي تاي و كيك بوكسينگ WZKKA  از فدراسيون بين المللي A داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ237
داراي دان 8 ﻛﻤﭙﻮ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻤﭙﻮ ﺳﺎل 2014238
IFAO داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ239
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﺑﻮ240
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ از ﺳﺎل 82241
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﺳﺎﺑﺎﻛﻲ ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ242
داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎي ﻛﺎن دو243
داراي دان 8 اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزم ﺳﻠﻄﺎن244
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺑﻌﻨﻮان داور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﺞ (ﻗﻔﺲ) ﺳﺎل 2021245
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ 2012 آﻟﻤﺎن246
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 2008 ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ247
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮي ﺗﺎي در ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎل 92248
رﻳﺎﺳﺖ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﺮﻳﻚ ﺳﺎل 2013 از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ249
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزم آوران (دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ)250
ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 2017251
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدو در آﺳﻴﺎ252
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي اﻳﻔﻤﺎ ﺳﺎل 2012253
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2017254
از فدراسيون جهاني ووينام B داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ255
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ رﻛﻮردزﻧﻲ ورزﺷﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي در آﺳﻴﺎ256
رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺎدي ﺑﻴﻮﺗﻲ ﺑﻴﻠﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن257
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 2019258
سال 2018 GAMES شركت در مسابقات بين المللي259
داراي دان 7 ﺑﺎدﻳﮕﺎرد از ﺗﺮﻛﻴﻪ260
WKO ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ261
دﻛﺘﺮاي اﻓﺘﺨﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﭼﻴﻦ ﺳﺎل 2019262
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺗﻜﻮاﻧﺪو اﻳﺮان ﭘﺮﻓﺴﻮر داوود ارﺟﻤﻨﺪ (دان 9 ﺟﻬﺎﻧﻲ)263
و تافيسا در ايران و آسيا سال 2018 WMAGC ریاست کنفدراسیون264
تكواندو) سال 2019 ) ITF ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ265
از استاد بزرگ كانگ و استاد بزرگ حسن زاده WTF داراي دان 6 ﺗﻜﻮاﻧﺪو266
داراي ﺣﻜﻢ وﻳﮋه ﺑﺎدﻳﮕﺎردي از ﺗﺮﻛﻴﻪ267
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻧﻴﻨﺠﺎ268
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ 2016 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن269
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮدو 2018 ﺑﺎﻛﻮ – آذرﺑﺎﻳﺠﺎن270
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 2007271
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2012272
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق 2015273
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮدو و ﺳﺎﺑﺎﻛﺎي ﺟﻴﺘﺴﻮ ﻛﺎراﺗﻪ 2018274
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﻮ ﻓﻮل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ژاﭘﻦ 2018275
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﻨﺠﺎ276
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري درﺟﻪ رزﻣﻲ ﻳﻚ از آﻣﺮﻳﻜﺎ277
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ278
دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ داي ﻓﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﺳﻴﺎ279
  سازمان چي وان در ايران MMA شركت در مسابقات بين المللي280
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2016281
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ واﺳﻜﻮ- ﺗﺮﻛﻴﻪ282
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﺑﻮ – ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق283
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﻜﺲ ﻓﺎﻳﺘﻴﻨﮓ284
داراي دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي واﺣﺪ 6 ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 90285
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ارﻧﺴﺖ ﻫﻮﺳﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺟﻬﺎن286
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل 96287
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016288
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2012289
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ 2016290
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺳﺎل 2015291
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻧﺪا ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2007292
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2010293
 WZKKA داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ294
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻳﻔﻤﺎ ﺳﺎل 2011295
كواندو) استاد چونگ دون چو سال 2008 ) WTF داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ296
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻮﺑﻮﻛﺎن از ﺳﺎل 2018297
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2019298
در اربيل كردستان IJF ﻣﺪرس ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻃﺮف299
داراي دان 6 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اورﺑﺎن ﺳﻮروﻳﻮال ﺳﻠﻒ دﻳﻔﻨﺲ ﺳﺎل 2011300
سال 2019 WJF ﺣﻀﻮر در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ301
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2007302
آمريكا در آسيا از 2017 WMACO ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن303
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺞ ﺳﺒﻚ رزم اﻳﺮان ﺳﺎل 90304
سال 2013 IMAU داراي دان 7 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ305
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 92306
كنفدراسيون هنرهاي رزمي آسيا IMAC ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻳﮋه از307
اراي دان 7 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﻣﺒﺖ ﻛﺎراﺗﻪ 2011308
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2011309
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮدو ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016310
ﺣﻀﻮر در ﺳﻪ دوره ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ در ﺗﻬﺮان و ﻛﻴﺶ (ﻣﺒﺎرزات رﻳﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي)311
داراي ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺛﺒﺖ دو رﻛﻮرد در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﻴﻪ (ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﻮﺗﻴﻦ) و اﻣﻀﺎي ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻧﻴﻜﻼي312
كيك بوكسينگ WFMC ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ313
ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻓﻨﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 94314
داراي دان 7 از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻨﭙﻮ ﻛﺎراﺗﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ315
IFBB داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي و داوري ﻣﻤﺘﺎز و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه داري و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻓﻴﺘﻨﺲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش اﻧﺪام316
سال 2009 روسيه ITF ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو317
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ318
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن (ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﺎي ورزﺷﻲ اﻳﻤﺎرو) ﺑه ﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ در ﺳﺎل 2017319
داراي ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺳﺎل 2003320
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﺸﺎور و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﻮﻛﻲ وان ( ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو) (اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻈﻢ ده)321
در گرجستان سال 2016 Games ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎزﻳﻬﺎي322
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2010323
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮل رزم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ324
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي325
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎل 2016326
ﺣﻀﻮر در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن327
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2019 و 2018328
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﻣﺎﻟﺰي329
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن330
HFC داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻴﺮ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ331
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻘﺎب ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ332
داراي دو ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ (ﻫﺮﻛﺪام 40 ﻛﻴﻠﻮ) اﻫﺪاﻳﻲ از ﭘﻬﻠﻮان ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻘﺎب در ﺳﺎل 93333
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺎل 2011334
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ 2018335
استانبول تركيه سال 2010 IASFBB داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ336
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 2017337
داراي دان 9 ﺳﻴﺴﺘﻢ اژدﻫﺎ (دراﮔﻮن)338
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو – ﻛﺎراﺗﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ339
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﻛﻮزاي ﺷﻴﻦ ﻛﻤﭙﻮ 2014340
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ رزﻣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2017341
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎل 95342
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان343
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻮي ﺗﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ344
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ دﺳﺘﻜﺶ ﺑﻮﻛﺲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮﻛﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان345
داراي ﺷﻤﺸﻴﺮ اژدﻫﺎي ﭼﻴﻦ اﻫﺪاﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮي ﭼﻴﻨﻲ در ﭼﻴﻦ346
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﻨﺘﻲ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان347
داراي ﻛﺎپ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺳﻴﻪ348
داراي ﻛﺎپ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ349
در هندوستان WKA داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ350
داراي ﻣﺠﺴﻤﻪ وﻳﮋه اژدﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزﻣﻲ ﭼﻴﻦ351
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان352
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن353
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن رزﻣﻲ ارﺑﻴﻞ ﻋﺮاق354
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ- اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل355
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ356
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ از دﻛﺘﺮ ژﻧﺮال ﻧﻴﻜﻼي در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ رزﻣﻲ روﺳﻴﻪ357
داراي ﻣﺪال ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎي ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ دو358
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎدي ﺑﻴﻮﺗﻲ ﺑﻴﻠﻲ359
داراي ﻧﺸﺎن ﻃﻼﻳﻲ اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮآي ﺳﺎل 2016360
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ وراﻣﻴﻦ ﺳﺎل 97361
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ362
ﺗﻨﺪﻳﺲ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ در ﭼﻴﻦ363
در ايران و آسيا HFC ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ارﺷﺪ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ364
WPKA داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨ365
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮﻛﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان366
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﻼﻳﻲ از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ووﺷﻮ – ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺳﺎل 93367
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷﻴﺸﻪ اي از رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻮﻛﺲ ﺣﺮﻓﻪ اي اﻳﺮان (ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﻣﻴﺮ رﻧﺠﺪار) ﺳﺎل 2011368
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻘﺮه اي از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 88369
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 97370
سال 2009 ITF داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو371
HFC داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ372
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﻤﺎلﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 97373
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از آﻛﺎدﻣﻲ ﻛﺎراﺗﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺎور374
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻮﺷﻴﺪو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﺳﺎل 99375
هيانگ تكواندو كرج سال 87 ITF ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ376
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ داوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﻳﺖ رﻧﺠﺮ377
 WTFﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﻣﻠﻞ378
سال 2019 JSJ  كشور آذربايجان MMA ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت379
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺮﺗﺮ آﻛﺎدﻣﻲ ﻛﻨﭙﻮ ﻛﺎراﺗﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ380
و قهرماني جهان در سال 2016 ITF  داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل381
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻛﺎراﺗﻪ دو ذن ﻛﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ382
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ اژدﻫﺎي ﺳﺮخ ﻛﺎپ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن- ﺗﻔﻠﻴﺲ 2017383
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ384
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ، دﺑﻴﺮ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اورﺟﻴﻨﺎل رزم385
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ روﺳﻴﻪ از ﻃﺮف ژﻧﺮال ﻧﻴﻜﻼي (ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻤﺎرو)386
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن اﻳﺮان(اﺳﺘﺎد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﻻﻳﻲ)387
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﻳﻴﺴﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ اﻳﺮان از ﻃﺮف ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ388
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓIPF در آﺳﻴﺎ ( ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ)389
داراي ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن-ﻧﺨﺠﻮان390
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و رﻫﺒﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ورزﺷﻲ ( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ورزﺷﻲ)391
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻚ ﻛﻮﻧﮓ ﻣﻮﺳﻮل ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 96392
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻫﻴﺄت دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ادارات ﺳﺎل 90393
سال 2009 ITF ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﻜﻮاﻧﺪو394
نوزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر كشتي آزاد و فرنگي باشگاه هاي كشور VIP ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮاﺳﺖ395
 ITFدﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎل 96 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻴﺎﻧﮓ ﺗﻜﻮاﻧﺪو396
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ ﺳﺒﻚ رزم اﻳﺮان ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 87397
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2008 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ398
هاپكيدو CSC ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ399
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻮ 2018 ﻛﺎپ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﻨﺠﺎ400
اروپا – آسيا در باكو 2016 WFMC , WCJSJP ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ401
ﺷﺮﻛﺖ و ﻛﺴﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻨﺞ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ رزﻣﻲ در ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ روﺳﻴﻪ402
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺷﺎرﺟﻪ 2012403
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان 99404
داراي دان 9 ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ واﺳﻜﻮ405
 WMF داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ از406
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻲ رزﻣﻴﺎر (اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ زاده- ﺗﻜﻮاﻧﺪو)407
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﺳﺎژ ورزﺷﻲ ، ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 93408
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﻠﻜﺴﻴﺸﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ، ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96409
گواهينامه آموزشي نحوه برقراري ارتباط موثر با ديگران و روانشناسي ورزشي و حقوق ورزشي از اداره كل تربيت بدني تهران ، هيأت كيك بوكسينگ سال 86410
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن رزﻣﻲ (ﺟﻮﺟﻴﺘﺴﻮ – ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ)411
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ داوران دوﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2018412
ﻣﺮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ – اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل413
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 96414
ﻣﺮﺑﻲ رزﻣﻲ اﻛﺸﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪﻟﻜﺎران ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺳﺎل 92415
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93416
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﻮﮔﻪ رﻳﻮ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎل 98417
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺒﻚ ﻓﻮل ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر418
  از سازمان جهاني اژدهاي سرخ سال 2018 A داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻓﺮدي درﺟﻪ419
داراي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 92420
داراي ﻟﻮح اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﺎﻧﮓ ﺷﻴﻨﮓ ﭼﻮان اﻧﺠﻤﻦ ووﺷﻮ اﻳﺮان ﺳﺎل 95421
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﺗﻮﻧﻮﻣﻨﺖ ﻛﺎپ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﻴﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻲ وان ﺳﺎل 2013422
داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ423
 AMD داراي ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎدﻳﮕﺎردي424
ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 2008425
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزش از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و آﻣﻮزش ﻣﻠﻞ ﺳﺎل 98426
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻧﻔﺎ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺳﺮد و دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 90427
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺒﻚ ﺟﻴﺖ ﻛﺎن دو ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 86428
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻧﻔﺎ از ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻼح ﺳﺮد اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 90429
داراي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن وﻻﻳﺖ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران وراﻣﻴﻦ ﺳﺎل 92430
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻫﻴﺄت ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 96431
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي432
دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮي ﺗﺎي ﻛﺸﻮر433
تكنيكال كانگ فو و ووشو سال 2020 ، MMA ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻧﻼﻳﻦ434
داراي ﺳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺷﻴﻦ ذن ﻛﺎراﺗﻪ435
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 98436
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اﺳﺘﺎد وﻟﻲ اﷲ ﻣﻮﻣﻨﻲ (ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ)437
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎم آوران اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91438
داراي ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد 6200 ﻋﺪد ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺋﺪي ﻳﻜﺴﺮه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺮج439
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93440
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺒﻚ رزم ﺳﭙﺮ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 96441
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺳﺒﻚ ﭘﺮﺗﻮآ ﻛﺸﻮر442
داراي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎل 83443
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻛﻮك ﺳﻮل اﻳﺮان ﺳﺎل 2016444
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮي ﺗﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 98445
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ(ﺟﻨﺎب ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي) ﺳﺎل 88446
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رزم آوران ﺳﺎل 89447
ثبت ركورد هاي (شنا سوئدي ، دراز نشست ، جفت دمبل ده كيلويي ، شنا روي دو انگشت ، اسكات پا ، شكستن دسته بيل خيس روي شكم ،ميل باستاني 12 كيلويي) در انجمن موي تاي استان البرز سال 91448
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮي ، ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91449
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ، ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91450
ﻣﺸﺎور ﻛﺎرﮔﺮدان ، ﻣﺸﺎور و رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه در اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 96451
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎزﻳﮕﺮي ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91452
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ از ﭘﻬﻠﻮان ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻘﺎب ﺳﺎل 95453
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 91454
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﻋﺎﻟﻲ دوﺑﻼژ ﺳﺎل 91455
رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻣﺪرس ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اﻛﺸﻦ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻓﺎق ﻫﻨﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎل 90456
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ آﻛﺎدﻣﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎي رزﻣﻲ ﻋﺎﻟﻴﻮود ﺳﺎل 91457
سال 2019 WCJSJF, WJJF ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻛﻮ  2019458
داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮي در ﻓﻴﻠﻢ دزدان ﺻﺤﺮاﻳﻲ459
داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻋﺎﻟﻴﻮود ﺳﺎل 91460
ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﺷﻜﺴﺘﻦ 402 ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻞ ﺧﻴﺲ روي ﺷﻜﻢ در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ461
ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﺷﻜﺴﺘﻦ 402 ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻞ ﺧﻴﺲ روي ﺷﻜﻢ در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ462
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان463
ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻬﺎن464
ثبت ركورد 10 هزار دراز نشست در هشت ساعت به نام خليج فارس در فدراسيون ورزشهاي رزمي و امور ورزش سازمان تربيت بدني كشور سال 89465
عضو شوراي عالي هيأت رييسه و رياست كميته فني بصورت دائم در سوپر ساباكي كاي كان دو (استاد اكبر روح پرور) فدراسيون ورزشهاي رزمي از سال 2004466
داراي تقديرنامه وژه جهت همكاري و حمايت در برگزاري سومين دوره بين المللي پومسه تكواندو در سال 99 (استاد مجتبي نظم ده)467
(YFC) ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن- ﺑﺎﻛﻮ468
سال 2019 WJMMAF ,WJF‐6 ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ469
سال 94 WPC داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ470
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 97471
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺮﺻﺎد ﺳﺎل 1400472
داراي ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﻜﻮاﻧﺪو ﺗﻜﺎوران (اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻈﻢ ده) ﺳﺎل 2021473
عضو شوراي عالي ارشد هيأت رييسه و عضو شوراي عالي كميته فني و رياست ثبت ركورد هاي ورزشي در ايران و آسيا بصورت دائم در فدراسيون جهان پاورليفتينگ آسيا GPF , LFPS474
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن رزﻣﻲ و ورزﺷﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي475
ﺳﻔﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ ﺳﺎل 96476
در ايران در مسابقات كاپ جهاني روسيه 2016 سال 95 WPC ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ477
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 2007 ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺮج ، ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﻛﺮج478
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان479
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم اﺑﺮار (دان 8 ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮاﻧﺪو) ﺳﺎل 88480
ﻣﺪﻳﺮ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ورزش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 97 ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ481
ﻣﺸﺎور ورزﺷﻲ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﺎل 90482
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺑﻮدو ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺎراﺗﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ از ﺳﺎل 99483
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ (اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ)484
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ در رﺷﺘﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 69485
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺳﺎل 91486
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻬﺎرت ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ، ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 88487
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺻﻠﺢ ﺳﺎل 97488
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎل 91489
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي و ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و زورﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ490
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ491
ﻣﻌﺎون ﻛﻤﻴﺘﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل 92492
رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎل 97493
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎن ﻛﺎن دو ﺳﺎل 97494
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﺎﺗﺎﻛﺎي ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان (اﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﻮام) ﺳﺎل 97495
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل 91 ، 2012496
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﺎپ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺳﺎل 93497
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن و ﻧﺎم آوران498
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮔﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺮان ﺳﺎل 89499
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ500
رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ورزﺷﻜﺎران اﻳﺮان ﺳﺎل 87501
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻴﺄت ورزﺷﻬﺎي رزﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز502
سبك دفاع شخصي، سلاح سرد و هنرهاي فردي سال 97 WFSAPA ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ503
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻴﻦ ذن ﻛﺎراﺗﻪ اﻳﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل 95504
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻨﻔﺴﻴﻮس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان505
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ، دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ و دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن ، ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﺘﺮ506
بيش از 100 تقديرنامه از مسابقات ، فدراسيون ها ، كنفدراسيون ها ، سيستم ها ، سبك ها و سازمان هاي مشترك با فدراسيون جهاني استريت فايتر507
قهرمان چندين دوره مسابقات فدراسيون جهاني استريت فايتر ، فدراسيون جهاني فرم هاي هنرهاي رزمي ، فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي ، فدراسيون جهاني مسابقات هنرهاي رزمي و سازمان نظامي كلاه سبز با اخذ كمربندهاي طلايي ، تنديس هاي طلايي و مدال هاي طلايي508
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني فرم هاي هنرهاي رزمي509
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي510
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني مسابقات هنرهاي رزمي511
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه سازمان بين المللي كلاه سبز512
نايب رئيس ، دبير كل ، نايب رئيس كميته فني و دبير هيئت رئيسه كنفدراسيون و فدراسيون جهاني قهرمانان هنرهاي رزمي513
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1390/11/03514
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ورزﺷﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1391/03/14515
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/02/16516
ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ورزش ﻫﺎي رزﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/06/03517
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ518
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت 2019 آﻧﻼﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ519
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت 2020 آﻧﻼﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ام ام اي ﺑﻠﮋﻳﻚ در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ووﺷﻮ520
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات در ﻗﻔﺲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018521
ﺳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل 2017 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن522
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018523
داوري درﺟﻪ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018524
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018525
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ درﺟﻪ ﮔﺮﻧﺪﻣﺴﺘﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2018526
رﻳﺎﺳﺖ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2019527
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎزرات در ﻗﻔﺲ ﺳﻲ اف اس از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017528
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺮوس از ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن529
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ530
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو ، ﻳﻚ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ از ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ531
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ اژدﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ532
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻘﺎب از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 2019533
ﻧﺎﻳﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺋﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻴﺘﻨﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2019534
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮدو ژاﭘﻦ و داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻠﺢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019535
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019536
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020537
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020538
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019539
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب رﻳﺎﺳﺖ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ري دو ﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020540
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ ﭼﻴﻦ و داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻠﺢ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019541
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020542
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020543
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020544
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020545
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020546
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020547
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020548
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020549
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020550
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﺎره آﺳﻴﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ ﻛﺎزﻧﻮﻛﺎﮔﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020551
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020552
ﺷﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 و 2017 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ553
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020554
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020555
ﮔﻮاﻫﻲ داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020556
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ داﺋﻤﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻮﻛﻮﺷﻴﻦ ﻛﺎراﺗﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020557
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ 2020 آﻧﻼﻳﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﮔﺮدﺑﺎد از ﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ در اﺳﺘﺎﻳﻞ رﻛﻮردﻫﺎي ورزﺷﻲ558
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﺎژ ﺣﺮﻓﻪ اي آﻛﺎدﻣﻲ راك از ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ559
ﮔﻮاﻫﻲ دان 9 از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻨﺠﺎ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه در ﺳﺎل 2019560
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010561
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010562
ﮔﺬراﻧﺪن دوره داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻛﺲ ﭘﺎﻧﺪا از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2010563
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻮدو ، ﻛﺎراﺗﻪ ، دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد ﭘﻴﺖ ﺑﻮﻟﺰ از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ564
ﭼﺎپ 14 رﻛﻮردﻫﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019565
ﺛﺒﺖ 14 رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻠﻲ زاده در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019566
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019567
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019568
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ و ﻫﻤﻪ ورزش ﻫﺎ (اﻳﻤﺎرو) در ﻛﺘﺎب ﺛﺒﺖ رﻛﻮرد اوﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2019569
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2018570
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020571
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺗﺎﻧﺎ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020572
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ 3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020573
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ 3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮراﻳﻲ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2020574
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017575
ده ﺳﻤﻴﻨﺎر ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺎﻳﺶ در ﺳﺎل ﻫﺎي 2016 ، 2017 ، 2018 و 2019 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ و   ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻼح ﻫﺎي سرد از کشور ژاپن576
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017577
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017578
داوري درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017579
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017580
ﮔﻮاﻫﻲ ﮔﺮﻧﺪﻣﺴﺘﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017581
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017582
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﻗﻔﺲ اس اف ﺳﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 2017583
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻏﻮاﺻﻲ و ﺟﻮدو ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ584
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﺗﻮﻛﺎن ﻛﺎراﺗﻪ ﺳﺎن از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل585
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎرﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ586
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017587
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 2017/01/01588
ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ 2017/04/03589
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎراﺗﻪ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2017590
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 8 ﺗﻴﻢ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺒﺮﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ591
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻛﭙﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرز از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019592
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ آﺳﻴﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻﻛﭙﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرز از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019593
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺻﻠﺢ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 2019594
ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺻﻠﺢ ﭼﻴﻦ595
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻪ ، دو و ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ رزﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺐ ﺗﻚ ﺷﺎخ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ596
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 از ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ واﻳﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن597
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ واﻳﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن598
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﮓ وﺣﺸﻲ از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ599
ﮔﺬراﻧﺪن دوره درﺟﻪ ﻳﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮگ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ600
دﻛﺘﺮاي ﻫﻨﺮﻫﺎي رزﻣﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2019601
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 6 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ602
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻲ دان 7 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ603
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻓﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻤﭙﻴﻚ در ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻮدو ﻛﺎراﺗﻪ ژاﭘﻦ604
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني كنفدراسيون ، فدراسيون ، سازمان و شركت جهاني ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو در سبك جهاني جودو كاراته ژاپن605
قهرمان مسابقات جهاني 2017 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد606
قهرمان مسابقات آسيايي 2018 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد607
قهرمان مسابقات جهاني 2019 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل آزاد608
قهرمان اولين دوره مسابقات بين المللي آنلاين و آفلاين 2020 سبك جهاني جودو كاراته ژاپن در وزن – 75 كيلوگرم در استايل كاراته609
دكتراي هنرهاي رزمي سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني در سال 2017610
گواهي كمربند مشكي دان 8 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني در سال 2017611
مربيگري درجه سه سال 2015 ، درجه دو سال 2016 و درجه يك سال 2017 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل   تايگرز) از كشور رومانی612
داوري درجه سه سال 2015 ، درجه دو سال 2016 و درجه يك سال 2017 سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني613
حكم انتصاب دائمي نماينده جهاني استايل شمشير سامورائي از سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني614
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني كنفدراسيون جهاني دفاع شخصي مشعل المپيك در سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني615
ثبت بنيانگذاري و رياست جهاني سازمان جهاني ثبت ركوردهاي ورزشي ايمارو در سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني616
اخذ آيدي كارت سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور رومانيا617
حكم انتصاب دائمي نماينده استايل ام ام اي خاورميانه از سازمان بين المللي ببرهاي فولادين (استيل تايگرز) از كشور روماني618
گواهي كمربند مشكي دان 9 مشترك سبك هاي دفاع شخصي آزاد و هنرهاي رزمي بوشيدو اوشي از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا و برزيل619
گواهي صلح سبك پنجاك سيلات كشور اندونزي در سال620
گواهي عضويت دائم سازمان سبك هاي دفاع شخصي آزاد و كمربند مشكي هاي هنرهاي رزمي از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا و برزيل در سال 2019621
عضو سازمان دفاع شخصي هنرهاي رزمي بوفالوي ديوانه از كشور آرژانتين در سال 2019622
تقديرنامه سازمان شورينجي امپي كاي كمپو شوگان از كشور صربستان در سال 2018623
كمربند مشكي دان 10 از سازمان شورينجي امپي كاي كمپو شوگان از كشور صربستان در سال624
گواهي افتخار سازمان سازمان جهاني يو مو كوآن كشور برزيل در سال 2019625
قهرمان دومين دوره مسابقات بين المللي آنلاين سازمان جهاني دبليو ام دي او سال 2021 در استايل دفاع شخصي هنرهاي رزمي626
حكم انتصاب دبير كل جهاني فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس627
گواهي مدرسي فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس628
گواهي كمربند مشكي دان 4 فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس629
عضو فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس630
تقديرنامه فايو كامبت فورسز استايل از كشور تونس631
گواهي درجه بهترين ها در كامبت فورسز استايل از كشور تونس632
گواهي كمربند مشكي دان 8 مشترك فدراسيون جهاني دفاع شخصي فالكون ريو از كشورهاي آرژانتين ، اسپانيا ، آمريكا و ژاپن در سال 2019633
عضويت فدراسيون جهاني آلكواندو ريو فول كنتاكت با امضا كشورهاي آمريكا و اسپانيا در سال 2019634
ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺳﺒﻜﻲ دان ﻫﺎي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 و دان 8 ﺳﺒﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ635
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ636
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﻼح ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ637
ﮔﻮاﻫﻲ دورﻫﺎي داوري ﻋﻤﻠﻲ درﺟﻪ 3 ، 2 و 1 ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ638
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در وزن 70- ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/06/17639
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﺳﺒﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮت ﻣﺪرن ﻛﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﮓ در وزن 75- ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺎرﻳﺦ 1395/11/19640
ﺣﻀﻮر در اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺪرﺳﺎن ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻴﻦ ﺳﺎل 1400641
ﺣﻀﻮر در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در روﻳﺪاد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ اﻛﺴﭙﻮ در ﻛﺸﻮر اﻣﺎرات ﺳﺎل 1400642
دارنده 14 رکورد در سطح جهان643
قهرمان چندین دوره کیوکوشین جهان644
قهرمان چندین دوره کیک بوکسینگ جهان645
قهرمان چندین دوره دفاع شخصی646
قهرمان چندین دوره هنر های فردی647
قهرمان چندین دوره شکستن اجسام سخت648
قهرمان چندین دوره سلاح های سرد649
WTF دارنده یک دوره نایب قهرمانی مسابقات بین المللی650
جهان ITF دارنده یک دوره نایب قهرمانی651
 جهان ITF قهرمان سه دوره652
آسیا ITF قهرمان  سه دوره653
نایب رییس سازمان جهانی بوشیدو کیوکوشین کاراته جهان654
دریافت لوح تقدیر از مهندس مهران افشاری معاونت فرهنگی اداره ورزش وجوانان استان البرز655
دریافت لوح تقدیر از طرف فرماندهی نیروی محوری زمینی ارتش ج. ا. ا، امیر کیومرث حیدری656
ریاست کمیته ورزش قهرمانی جبهه وحدت ملی ایران657
دریافت لوح تقدیر ویژه از فرماندهي محترم مركز آموزش شهيد اماني نزاجا:سرهنگ ستاد منصور شيخ658
دریافت لوح تقدیر ویژه از ریاست محترم تربیت بدنی مرکز اموزش شهید امانی نزاجا دکتر سرگرد حمید امیدی659

تمام  لذت عمرم در اين است كه مولايم اميرالموالمومنين است
تمام لذت عمرم در اين است كه مولايم حسين ابن علي است
تمام لذت عمرم در اين است كه مولايم يل ام البنين است
هرچه داريم از خون پاك شهدا داريم.
هيچ اگر سايه پذيرد من همان سايه ي هيچم
همه جاي ايران سراي من است
ايران تمدن تاريخ است
خادم ورزش ايران با افتخار
حميد قلي زاده

22 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  2. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  3. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  4. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  5. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh | گرند مستر دکتر حمید قلی زاده […]

  6. […] Grand Master Dr Hamid Gholizadeh […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.