انتصاب دکتر قلی زاده در فدراسیون بدنسازی

Abdolmahdi Nasirzadeh

انتصاب دکتر قلی زاده در فدراسیون بدنسازی

طی حکمی از طرف ریاست محترم فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، گرندمستر دکتر حمید قلی زاده به عنوان مشاور رئیس فدراسیون در اموربین الملل منصوب گردید

Abdolmahdi Nasirzadeh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.