به ثبت رسیدن فدراسیون جهانی استریت فایتر در معتبرترین کنفدراسیون های دنیا

بعد از گذشت ۱۷ سال با تلاش های مکرر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر توانست این فدراسیون را در سه کنفدراسیون معتبر جهان با نام های ایمارو ، ایمارو اسپرت و تَفیسا به ثبت رسمی ، حقوقی ، حقیقی و قانونی برساند

After 17 years with the repeated efforts of Kiyoshi, Dr. Seyed Hassan Tayebi, founder and global president of the World Federation of Street Fighter, was able to register this federation in three prestigious confederations of the world with the names of Imaro, Imaro Sport and Tafisa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.