تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان

abbas fattahian

تبریک ریاست کنفدراسیون جهانی ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان

تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان
نماینده محترم کنفدراسیون های چند جانبه ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا در کشور آلمان وعضو محترم شورای عالی هیئت رئیسه در اروپا شیهان عباس فتاحیان، قهرمانی شما را در کشور آلمان در مسابقات کاپ اروپا خدمت شما وجامعه ورزش تبریک عرض می نماییم

گرند مستر دکتر حمید قلی زاده
ریاست 3 کنفدراسیون چند جانبه،جهانی، دولتی، حقیقی و حقوقی ایمارو، ایمارو اسپرت و مالک وریاست انجمن ورزش های همگانی تافیسا

Congratulations President of the World Confederation of Imaro, Imaro Sport and Tafisa to Shihan Abbas Fattahian

The honorable representative of the multilateral confederations Of Imaro, Imaro Sport and Tafisa in Germany and the honorable member of the Supreme Council of the Board of Directors in Europe Shihan Abbas Fattahian, your championship in Germany in the European Cup competitions, your service and the sports community congratulate you.

Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh
President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.