انتخاب شایسته دکتر سید اصغر آزوره به عنوان عضواصلی هیئت مدیره شهرک بزرگ امید تهران

دکتر سید اصفر آزوره

بسمه تعالی
ریاست محترم کنفدراسیون جهانی ایمارو، در ایران وقاره آسیا
گرند مستر امیر دکتر سیداصغر آزوره
شما از افتخاران تاریخ ورزش ونیروهای مسلح درسطح ایران وجهان هستید،
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضواصلی هیئت مدیره شهرک بزرگ امید درتهران بزرگ که نشان از مدیریت واستعداد حضرتعالی می باشد را به شما ومردم شهرک بزرگ امید تبریک عرض می نماییم
کنفدراسیون های جهانی حقوقی ایمارو
واعضای محترم
شاگرد شما با افتخار حمیدقلی زاده

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.