انتصاب حمید قلی زاده رییس سازمان ایمارو در جبهه وحدت ملی

imaro

The Appointment of Hamid Gholizadeh in the National Unity Front

In a decree issued by Mr. Dr. Mehmanparast and Mr. Mohammad Reza Zahedinia, GrandMaster Dr. Hamidgholizadeh, founder, president of the Association, Organization, Federation and World Confederation of Sports Records of Imaro, the champion of several rounds of world martial arts, was appointed as chairman of the Sports Committee of the National Unity Front of Iran and His verdict and badge of honor were presented by Dr. Mohammad Reza Zahednia on behalf of the authorities.

 

انتصاب حمید قلی زاده در جبهه وحدت ملی

طی حکمی از طرف جناب آقای دکترمهمانپرست، و جناب اقای دکتر محمدرضا زاهدی نیا، گرند مستر دکترحمیدقلی زاده بنیانگذار وریاست انجمن و سازمان و فدراسیون و کنفدراسیون جهانی ثبت رکوردهای ورزشی ایمارو, قهرمان ورکورددار چندین دوره هنرهای رزمی جهان به عنوان ریاست کمیته ورزش قهرمانی جبهه وحدت ملی ایران منصوب گردیدند و حکم ایشان و نشان افتخار از طرف مسئولین به نمایندگی دکتر محمدرضا زاهدنیا تقدیم گردید

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.